รวบคลิบการสอน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การเปิดหนังสือราชการ 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeการคลิกลาก

วิดีโอ YouTube


คลุมดำแล้วคลิกได้ไหม

วิดีโอ YouTube


การคัดลอกโฟลเดอร์

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeComments