รายงานการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษา

รายงานการอ่าน การเขียน ป.1- 6 มิถุนายน 60

ครั้งที่ 1 แบบรายงานการอ่านเขียน เดือน มิถุนายน 2561

กรอกข้อมูลการอ่านการเขียนประจำเดือน มิถุนายน 25ุ60


 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 ศูนย์เมือง 1
1. หนองบัววิทยายน
2. บ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง
3. บ้านสุขเกษม
4. บ้านห้วยทราย
5. บ้านภูพานทอง
6. บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

  ศูนย์เมือง 7
1. บ้านลำภู
2. อนุบาลหนองบัวลำภู
3. ร่มเกล้า
4. บ้านโนนทัน
5. บ้านอ่างบูรพา
6. บ้านภูพานคำ

  ศูนย์เมือง 2
1.  บ้านนามะเฟือง
2.  บ้านทรายงาม
3. บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
4.  บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
5.  บ้านกุดเต่า
6.  บ้านนาอ่าง

  ศูนย์เมือง 8
1.  บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
2.  โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
3.  บ้านโนนอุดม
4.  ยางหลวงพิทยาคม
5.  ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
6.  บ้านกุดจิก
7.  บ้านหนองกุง
8.  ชุมชนนาคำไฮวิทยา
9. บ้านกุดฉิม
  ศูนย์เมือง 3
1.  บ้านโคกม่วย
2.  บ้านพร้าว
3.  บ้านบกโนนเรียง
4.  บ้านศรีสุขนาล้อม
5.  บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
6.  บ้านห้วยค้อ

  ศูนย์เมือง 9
1.  บ้านโคกกุง
2.  บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
3.  บ้านดอนนาดี
4.  บ้านข้องโป้
5.  บ้านหินคูณ
6.  บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ

  ศูนย์เมือง 4
1.  บ้านห้วยลึก
2.  บ้านตำแย
3.  บ้านนาวังเวิน
4.  บ้านโนนขมิ้น
5.  บ้านห้วยโจด
6.  บ้านเพ็กเฟื้อย
7.  บ้านหนองผำโคกสวรรค์
8.  หนองหว้าวิทยาสรรค์
9.  บ้านโนนคูณ
10. บ้านนาเลิง
11. บ้านห้วยไร่
  ศูนย์เมือง 10
1.  โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
2.  บ้านโคกน้ำเกี้ยง
3.  บ้านลาด
4.  บ้านห้วยหามต่าง
5.  บ้านบุ่งบก
6.  ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

  ศูนย์เมือง 5
1.  หัวนาศึกษาวิทย์
2.  บ้านข่าดอนเข็ม
3.  บ้านดินทรายอ่อน
4.  บ้านโนนสวรรค์หนองแก
5.  บ้านโนนม่วง
6.  บ้านหนองแสงนาล้อม
7.  บ้านดอนหัน
  ศูนย์เอกชน
1.  พิชญบัณฑิต
2.  จริยานุสรณ์
3.  อนุบาลสุดา
4.  อนุบาลภูบดินทร์
5.  อนุบาลสมบูรณ์วิทย์
6.  อนุบาลแสนโยธา
7.  ปัณณ์รักษ์
8.กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา
9.แสนภักดีวิทยา
10.อนุบาลกานวดี
11.เฉลิมจักรศึกษา
12.บุตรเพชรวิทยา
  ศูนย์เมือง 6
1. บ้านคึมชาดห้วยบง
2. บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
3. ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
4. บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
5. บ้านหินลับศิลามงคล
6. บ้านหนองบัวโซม
7. บ้านโคกกลางโนนงาม
8. บ้านหนองปลาขาว
9. บ้านดอนยานาง
 
 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 1
1.  เมืองใหม่วิทยา
2.  บ้านหนองทุ่งมน
3.  บ้านโนนสว่าง
4.  บ้านหนองม่วง
5.  กุดจิกวิทยา
6.  โนนข่าประชาสรรค์
7.  บ้านห้วยไผ่
8.  บ้านโปร่งแจ้ง
9.  บ้านห้วยกวางทอง
10.  บ้านมอใต้
11. บ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง)
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 5
1.  บ้านโนนสะอาด
2.  โนนคูณวิทยา
3.  บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
4.  บ้านโต่งโต้น
5.  บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
6.  บ้านวังโปร่ง
7.  หินตลาดศรีสง่าวิทยา
8.  หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
9.  วังแคนวังคูณวิทยา
10.  บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 2
1.  บ้านศรีบุญเรือง
2.  บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
3.  บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
4.  บ้านหนองบัวน้อย
5.  บ้านหนองแตง
6.  บ้านห้วยหว้าวังทอง
7.  บ้านนาแพง

 ศูนย์ศรีบุญเรือง 6
1.  ชุมชนบ้านนากอก
2.  โคกม่วงทองวิทยา
3.  บ้านกุดดุกสุขเกษม
4.  บ้านโคกล่าม
5.  บ้านโนนงาม
6.  บ้านโคกสนั่น
7.  บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
8.   บ้านแกท่าวารี
9.  บ้านโนนสำราญสมสนุก
10. บ้านวังไฮ
11. บ้านโนนข่า(พอง)
12. นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
13. บ้านห้วยบ่อทอง
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 3
1.  โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
2.  บ้านโนนหว้าทอง
3.  บ้านตะเคียนทอง
4.  บ้านฝายหินประชารักษ์
5.  บ้านมอเหนือ
6.  บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
7.  บ้านดอนเกล็ด
8.  บ้านป่าคา
9.  บ้านสันป่าพลวง
10.  โนนสมบูรณ์วิทยา
 ศูนย์ศรีบุญเรือง 7
1.  บ้านหนองกุงแก้ว
2.  บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
3.  บ้านคอกวัว
4.  บ้านผาสุก
5.  บ้านหนองคังคา
6.  บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
7. บ้านผาเสด็จ
8. บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์

 ศูนย์ศรีบุญเรือง 4
1.  ดอนปอวิทยา
2.  บ้านนาทับควาย
3.  บ้านหนองโน
4.  บ้านสร้างเสี่ยน
5.  บ้านทรายมูล
ุ6   บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
7.  บ้านหนองอุ
8.  บ้านหนองขามท่างาม
9.  บ้านดอนข่า
10. บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
11. บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี

 ศูนย์ศรีบุญเรือง 8
1.  บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
2.  บ้านกุดแท่น
3.  บ้านนาทม
4.  บ้านนาชุมแสง
5.  บ้านโนนเสถียร
6.  หนองแกสระแก้ววิทยา
7.  บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
8.  บ้านสำราญสุข
9.  กุดหานสามัคคี
10. บ้านวังคูณ

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 ศูนย์โนนสัง 1
1. โนนสังวิทยาสรรค์
2. บ้านโนนสงเปลือย
3. บ้านโสกจาน
4. บ้านโคกกลาง
5. บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ุ6. บ้านฝายหิน
7. บ้านโสกแดง
8. นิคมสงเคราะห์ 4
 ศูนย์โนนสัง  5   
1. บ้านถิ่น
2. บ้านโสกก้านเหลือง
3. บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
4. บ้านหนองเล้าข้าว
5. บ้านกุดกวางสร้อย
6. นิคมโคกม่วงศรีสมพร
7  บ้านหินสิ่ว
8.  บ้านดงบาก

 ศูนย์โนนสัง 2
1. บ้านหนองเหมือดแอ่
2. บ้านโคกป่ากุง
3. บ้านหนองตานา
4. หนองกุงจารย์ผางวิทยา
5. บ้านโคกใหญ่
6. บ้านโนนปอแดง
7. บ้านหนองสะแบง
8. บ้านท่าลาด
9. บ้านหนองกุงคำไฮ
10. บ้านหนองลุมพุก
 ศูนย์โนนสัง  6  
1.  บ้านค้อ
2.  บ้านกุดฉิม
3.  บ้านหนองทุ่ม
4.  บ้านหนองนกเขียน
5.  บ้านท่าศิลา
6.  บ้านกุดแห่

 ศูนย์โนนสัง 3
1.  โคกม่วงประชาสรรค์
2.  บ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา
3.  ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
4.  บ้านข่าน้อย
5.  บ้านห้วยบง 
6.  บ้านโคกม่วงชุม
7.  บ้านโนนตาล
8.  บ้านโนนสว่าง
9.  บ้านโนนเมือง
10. บ้านวังมน
11. บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
 ศูนย์โนนสัง  7
1.  ปรางค์กู่
2.  บ้านหนองบัวเงิน
3.  บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
4.  บ้านหนองแวงป่งสัง
5.  นิคมวัฒนา 6
6.  นิคมสงเคราะห์ 3 ศูนย์โนนสัง 4
1. ชุมชนบ้านกุดดู่
2. บ้านหนองแวง
3. บ้านหนองเม็ก
4. บ้านกุดคอเมย
5. บ้านหัวขัว
6. บ้านโสกช้าง
7. นิคมสงเคราะห์2
8. บ้านโคกสะอาด
9. นิคมสงเคราะห์วิทยา

Comments