งานในหน้าที่

 gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน....กิจกรรมตามไปดู   ดูได้ที่นี่ครับ
พื้นที่สำหรับลงข้อมูลกิจกรรม "ตามไปดู"  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐           ป.๓        ป.๖     ม.๓
คำชี้แจง กิจกรรมตามไปดู วิชาภาษาไทย (การอ่านรู้เรื่อง  และรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 
        ๑. ข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง  อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม   ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๓  ตัวเลือก มี ๒  ตอน 
                  ตอนที่ ๑ 
การเข้าใจความหมายของคำมี ๕  ข้อ ข้อละ ๑  คะแนน   รวม  ๕  คะแนน  เวลา ๕  นาที  โดยให้ครูอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง
                  ตอนที่ ๒ ความเข้าใจในการอ่าน มี ๑๕  ข้อ ข้อละ ๑  คะแนน รวม ๑๕  คะแนน  เวลา ๓๐  นาที โดยให้ครูอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง
          ๒. ให้นักเรียนตอบในกระดาษคำตอบโดยทำเครื่องกากบาท (X) ลงในช่อง ก ข หรือ ค  ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ทั้งตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ โดยเรียงข้อไปตามลำดับ  รวมจำนวน  ๒๐  ข้อ   ข้อละ ๑  คะแนน  รวม  ๒๐  คะแนน   เวลา  ๓๕  นาที  
          ๓. กรอกเลขที่ ชื่อ สกุล และคะแนนสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลลงในแบบบันทึกคะแนน  คำนวณเป็นร้อยละแล้วแปลผลเป็นระดับคุณภาพ ดังนี้  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๕-๑๐๐   = ดีมาก , 
ร้อยละ  ๕๐-๗๔   = ดี , ร้อยละ  ๒๕-๔๙   = พอใช้ , ร้อยละ  ๐-๒๔   = ปรับปรุง
          ๔. รายงานสรุประดับคุณภาพผู้เรียน ที่ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล  รายการ ระดับคุณภาพภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 
        ๑. ข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง  อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม   ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔  ตัวเลือก จำนวน  ๒๐  ข้อ   ข้อละ ๑  คะแนน  รวม  ๒๐  คะแนน   เวลา  ๓๐  นาที  
           ๒. 
ให้นักเรียนตอบในกระดาษคำตอบโดยทำเครื่องกากบาท (X) ลงในช่อง ก ข  ค หรือ ง ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว    รวมจำนวน  ๒๐  ข้อ   ข้อละ ๑  คะแนน  รวม  ๒๐  คะแนน   เวลา  ๓๐  นาที  
          ๓. กรอกเลขที่ ชื่อ สกุล และคะแนนสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลลงในแบบบันทึกคะแนน  คำนวณเป็นร้อยละแล้วแปลผลเป็นระดับคุณภาพ ดังนี้  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๕-๑๐๐   = ดีมาก , ร้อยละ  ๕๐-๗๔   = ดี , ร้อยละ  ๒๕-๔๙   = พอใช้ , ร้อยละ  ๐-๒๔   = ปรับปรุง
          ๔. รายงานสรุประดับคุณภาพผู้เรียน ที่ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล  รายการ ระดับคุณภาพภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
         ๑. ข้อสอบการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA    จำนวน  ๓๐  ข้อ  แต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากัน   รวม  ๔๐  คะแนน   เวลา  ๙๐  นาที  โดยให้ตอบลงในกระดาษข้อสอบ  และให้กรรมคการคุมสอบแจ้งให้นักเรียนเขียน ชื่อ สกุล เลขที่ โรงเรียนไว้บนหัวกระดาษข้อสอบด้วย
    
      ๒. กรอกเลขที่ ชื่อ สกุล และคะแนนสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลลงในแบบบันทึกคะแนน  คำนวณเป็นร้อยละแล้วแปลผลเป็นระดับคุณภาพ ดังนี้  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๕-๑๐๐   = ดีมาก , ร้อยละ  ๕๐-๗๔   = ดี , ร้อยละ  ๒๕-๔๙   = พอใช้ , ร้อยละ  ๐-๒๔   = ปรับปรุง
          ๓. รายงานสรุประดับคุณภาพผู้เรียน ที่ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา  อ้วนสาเล  รายการ ระดับคุณภาพภาษาไทย

หมายเหตุ   ๑.ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน แล้วให้กรอกเลขที่ ชื่อ สกุล นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไว้ให้คณะกรรมการคุมสอบ  ก่อนวันสอบ
                 ๒. หากนักเรียนคนใดเป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้และหรือสติปัญญาที่มีข้อมูลในระบบ SETโปรดใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ข้างหน้าเลขที่

 gif ภาพเคลื่อนไหวปฏิทินออกทดสอบคลิกที่นี่ (ยังไม่สมบูรณ์  คลิกตรวจสอบว่าไปโรงเรียนวันใดบ้าง)
gif ภาพเคลื่อนไหวแบบบันทึกคะแนน  (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนสั่งพิมพ์ กรอกเลขที่  ชื่อ ไว้รอกรรมการ)
gif ภาพเคลื่อนไหวกระดาษคำตอบ ป.๓  (กระดาษคำตอบ ป. ๓ ไม่ครบ คลิก)
gif ภาพเคลื่อนไหวกระดาษคำตอบ ป.๖  (กระดาษคำตอบ ป. ๖ ไม่ครบ คลิก)
gif ภาพเคลื่อนไหวหนังสือนำส่งและแจ้งโรงเรียน


gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน. กิจกรรม  "ตามไปดู"   จะดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม 2560 จำนวน  4  วิชา  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ จะดำเนินการทดสอบโรงเรียนละ 2  วัน  ดังนี้
วันแรก คณิตศาสตร์  (ข้อสอบ ๑ ฉบับ จำนวน  ๒ ตอน เวลา 1 ชม.)ภาษาไทย (อ่านออกเสียงทีละคน และข้อสอบอ่านรู้เรื่องเขียนคำ และเขียนเรื่อง) 
 วันที่สอง วิทยาศาสตร์ (ทดสอบทักษะกระบวนการทีละคน และข้อสอบเขียน)ภาษาอักฤษ (ทดสอบคำศัพท์และสนทนา  ข้อสอบข้อเขียน)

โปรดเตรียมพร้อม แนวข้อสอบมาจากแบบฝึกที่อัพโหลดไว้ที่เว็บไซต์

ด่วน....
การดำเนินงานกิจกรรมการเขียนเรียงความ "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย:ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด"  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการดังนี้
            1. โรงเรียนจัดกิจกรรม  "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย:ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด" แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความตามศักยภาพตามช่วงวัย ตามรายละเอียดที่แนบตามลิงค์ด้านล่าง เป็นรายห้องเรียน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป อย่างต่อเนื่อง
            2. ครูผู้สอนคัดเลือกผลงานดีเด่นของนักเรียนเป็นรายชั้นเรียนทุกเดือน ภายในวันที่ 20  ของทุกเดือน 
            3. โรงเรียนนำส่งผลงานดีเด่นของนักเรียนไปที่เขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 23 ของทุกเดือน 
            4. เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผลงานนักเรียนจำแนกเป็นรายชั้นเรียน ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน 
            5. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ทุกเดือน
            6. เขตพื้นที่การศึกษาสรุปคัดเลือกผลงานดีเด่นประจำภาคเรียนที่ 2/2560  และจัดส่ง สพฐ.เพื่อรับเกียรติบัตรชื่นชมผลงาน ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561  
   คลิกดูรายละเอียด
         
Comments