งานในหน้าที่ด่วน...สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จะออกติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (15 จุดเน้น) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 - วันที่ 25 มีนาคม 2562  จึงให้ผู้อำนวยการโรงเรียนประเมินตนเอง ครั้งที่ 3  ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2562  แล้วส่งมอบคะแนนการประเมินตนเองให้คณะกรรมการในวันที่มาประเมิน  ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานเอกสาร ร่องรอยไว้สำหรับการประเมินในครั้งนี้ดาวน์โหลดรายชื่อ  "สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
นโยบายเลขาธิการ สพฐ. เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วิดีโอ YouTube