งานในหน้าที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพเคลื่อนไหว

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT)  ด้านภาษา  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    (O-NET)  วิชาภาษาไทย

                 ในปีการศึกษา  2561  นี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1  ให้โรงเรียนดำเนินการประเมินพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง    ทั้งในส่วนของการวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  และประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จำนวน  ๔  ครั้ง  ดังนี้

                 ภาคเรียนที่  ๑     ครั้งที่  ๑  รายงานผลภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑

                                      ครั้งที่  ๒  รายงานผลภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑

                 ภาคเรียนที่  ๒     ครั้งที่  ๑  รายงานผลภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

                                      ครั้งที่  ๒  รายงานผลภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖2

 โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะจัดส่งให้  และรายงานผลการประเมินผ่านทางระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ในทุกครั้งของการประเมิน ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นแผนงาน/ปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียนพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  และสรุปรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง