ประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็้นเลิศ

โพสต์11 ก.ค. 2559 03:22โดยนายสุขอนันต์ อักษร


วันนี้คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ  ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 1 นายศุภชัย  เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2 นายศักดา  วาสุกรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมโชติ 3 นายธนสิทธิ์  อ่อนอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทราย 4  นางรัชนีพร  บุญศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 5 นายฉลองคงเจริญ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และ 6 นายสุขอนันต์  อักษรศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ได้ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศจำนวน 3 โรงเรียน   ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเชิงประจักษ์ประกอบด้วย 1 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 2 โรงเรียนวัดชีปะขาว 3  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม  

Comments