กิจกรรมนิเทศ

นำร้องเพลงชาติและสวดมนต์หน้าเสาธง​ กิจกรรมเขตสุจริต​  ดูภาพเพิ่มเติม


นิเทศติดตามความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

โพสต์25 ม.ค. 2561 01:37โดยนายสุขอนันต์ อักษร

ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2560 ตามคำสั่ง สพฟ.หนองบัวลำภู เขต ได้มอบหมายให้นายสุขอนันต์  อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์เครือข่ายเมือง 6  และศูนย์เครือข่ายเมือง 8  ผลปรากฏว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้วยรูปแบบการเพิ่มชั่วโมงเรียนในวันปกติ เพิ่มแหล่งเรียนรู้สืบค้น และสอนเสริมในวันหยุดราชการ ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมตามไปดู ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ม.ค. 2561 01:34โดยนายสุขอนันต์ อักษร

ตามคำสั่งเลขที่ 937/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุขอน้นต์  อักษร  ศึกษานิเทศชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้ดำเนินการกิจกรรมตามไปดู ปีการศึกษา 2560 ในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์เครือข่ายเมือง 6 และศูนย์เครือข่ายเมือง 8 ในระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 พ.ย. 2560 00:05โดยนายสุขอนันต์ อักษร   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 00:07 ]

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20171103_100733.jpg

นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้ปฏิบัติตามนโยบายของนายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ติดตามพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 อย่างร้อย 100 percent ด้วยการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์เครือข่ายกลุ่มเมือง 6 และศูนย์เครือข่ายกลุ่มเมือง 8

ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม

Learning Innovation Skills 21th Century Award

โพสต์19 เม.ย. 2560 19:53โดยนายสุขอนันต์ อักษร   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 23:53 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร เมิือวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็้นเลิศ

โพสต์11 ก.ค. 2559 03:22โดยนายสุขอนันต์ อักษร


วันนี้คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ  ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 1 นายศุภชัย  เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2 นายศักดา  วาสุกรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมโชติ 3 นายธนสิทธิ์  อ่อนอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทราย 4  นางรัชนีพร  บุญศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 5 นายฉลองคงเจริญ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และ 6 นายสุขอนันต์  อักษรศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ได้ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศจำนวน 3 โรงเรียน   ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเชิงประจักษ์ประกอบด้วย 1 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 2 โรงเรียนวัดชีปะขาว 3  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม  

ติดตามการดำเนินงาน DLTV

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:26โดยนายสุขอนันต์ อักษร   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 03:13 ]

 
การติดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 24 โรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2559
ซึ่งมีกิจกรรมที่จะต้องติดตาม 2 กิจกรรม 1 การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา brain based learning  (bbl) และ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ตามตารางเรียนของโรงเรียนต้นทาง

กิจกรรมการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยนายสุขอนันต์ อักษร   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 03:50 ]

เมื่อวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม ศนฐ. ได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์

หลักสูตรที่ 3.2 การพัฒนาทักษะ ict เพื่อการนิเทศการศึกษา

ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ที่หน้าตาดี จากทั่วประเทศ จำนวน 150 ท่าน

ณโรงแรม  the idol residence  จ.จังหวัดปทุมธานี
ประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ปี 2559


1-8 of 8