คะแนนนักเรียน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KwEjnynEIRk_j8VJjrN4vL_blBsYRHrjnoA9zIADjag/edit?usp=sharingคะแนนประเมินนักเรียน ในการประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารโรงเรียน
 อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
 ศูนย์ฯ เมือง 1
   7. บ้านตำแย ต.โพธิชัย
  ศูนย์ฯ เมือง 5
  ศูนย์ฯ เมือง 2
  ศูนย์ฯ เมือง 6
ศูนย์ฯ เมือง 3
  ศูนย์ฯ เมือง 7
ศูนย์ฯ เมือง 4
  ศูนย์ฯ เมือง 8
 อำเภอศรีบุญเรือง
  อำเภอศรีบุญเรือง
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 1
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 5
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 2
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 6
   1. บ้านโนนงาม ต.นากอก
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 3
   1. บ้านมอเหนือ ต.โนนม่วง
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 7
   1. บ้านหนองกุงแก้ว ต.หนองกุงแก้ว
   2. บ้านหนองคังคา
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 4
ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 8
   1. บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ต.กุดสะเทียน
อำเภอโนนสังอำเภอโนนสัง
ศูนย์ฯ โนนสัง 1
   1. โนนสังวิทยาสรรค์ ต.โนนสัง
   7. นิคมสงเคราะห์ 4 ต.นิคมพัฒนา
ศูนย์ฯ โนนสัง  5
   1. บ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น
   8. บ้านดงบาก ต.นิคมพัฒนา
ศูนย์ฯ โนนสัง 2
   1. บ้านหนองลุมพุก ต.หนองเรือ
   7. บ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่
ศูนย์ฯ โนนสัง  6  

ศูนย์ฯ โนนสัง 3
   1. โคกม่วงประชาสรรค์ ต.โคกม่วง
   6. บ้านวังมน สาขาบ้านชัยมงคล
   7. บ้านโนนตาล ต.โนนเมือง
ศูนย์ฯ โนนสัง  7
   1. บ้านหนองบัวเงิน ต.ปางกู่

ศูนย์ฯ โนนสัง 4
Comments