กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2564)เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2563 วันที่  14 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2563
เช้าวันนี้ 14 สิงหาคม 2563 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 4/2563 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุม เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนการศึัก๋ษาตามนโยบายของ สพฐ.และเขตพื้นที่ คือ การประเมินความสามารถการอ่านการเขียน , รายงานนักเรียนเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ , การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2563 , การประเมินความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 , การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ , การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 15 จุดเน้น , และร่วมพิจารณา เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม แบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

รายงานการประชุม ก.ต.ป.น.
ครั้งที่  3/2563
***  ระเบียบวาระการประชุม            ***  รายงานการประชุม

แนวทางการสรรหา ก.ต.ป.น. คลิปการประชุมทางไกล

วิดีโอ YouTube

  

สไลด์นำเสนอ
 คำสั่ง CEO

คำสั่งหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์

ศูนย์เครือข่ายความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์

Comments