การรายงาน

แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใช้รายงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2561  แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรวจสอบข้อมูล

ภาคเรียนที่ 2/2561  แบบประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ 
ตรวจสอบ​ข้อมูล​

แบบสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ปีการศึกษา 2560  ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเดียม (DLTV) ที่ประสงค์รับเกียรติบัตร

แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 1/2561
คลิกตรวจสอบผลการรายงาน


แบบรายงานการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2561 และประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
คลิกตรวจสอบผลการรายงาน