การรายงานแบบสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ปีการศึกษา 2560  ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเดียม (DLTV) ที่ประสงค์รับเกียรติบัตร

แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 1/2561
คลิกตรวจสอบผลการรายงาน


แบบรายงานการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2561 และประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
คลิกตรวจสอบผลการรายงาน