การรายผลการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA

คำชี้แจง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)ของนักเรียนชั้น ม.1 - 3 โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่งานติดตามประเมินผลและรายงานซึ่งดูแลระบบอืมี(eme)เป็นผู้กรอก หรือแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้จากการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)ของนักเรียนชั้น ม.1-3 ตาม ปฏิทินที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(โดยสถาบันภาษาไทย) สพฐ. กำหนดไว้ โดยทำการประเมินนักเรียนชั้น ม.1-3 ในการรู้เรื่องการอ่านดังกล่าวแล้วแบ่งผล ประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก(ได้คะแนนร้อยละ 75-100) ระดับดี(ได้คะแนนร้อยละ 50-74) พอใช้(ได้คะแนนร้อยละ 25-49) และปรับปรุง(ได้คะแนนร้อยละ 0-24)อนึ่ง การกรอกข้อมูลในข้อ(1) หมายถึงจำนวนนักเรียนทั้งหมด(ทั้งปกติ+บกพร่อง)ของชั้นนั้น ๆ ณ ช่วงเวลานั้น เช่น เมื่อเดือนที่ทำการประเมิน มีนักเรียน ชั้น ม. 1 จำนวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้อาจมีเด็กบกพร่องฯหรือแนวโน้มชัดเจนว่าบกพร่องฯ จำนวน 1 คน ดังนั้นช่องที่ (1 ) จึงให้ใส่จำนวนนักเรียนทั้งหมด เต็ม 9 คน ส่วนช่องที่ (2) ให้ใส่จำนวน 1 คน ดังนั้นในช่องที่ (3) จะปรากฏตัวเลขขึ้นอัตโนมัติเป็นจำนวน 8 คน การจำแนกผลประเมิน จึงให้นำเฉพาะนักเรียน 8 คนซึ่งถือว่าเป็นเด็กปกติมาใส่ในช่อง (4)ถึง(7) เท่านั้น ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลจริง มิใช่ผลักดันเด็กปกติทั่วไปให้เป็นเด็กบกพร่องฯ ซึ่งเด็กบกพร่องฯ เหล่านี้ก็ต้อง ได้รับการดูแลและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ถูกทอดทิ้ง

 อำเภอเมืองหนองบัวลำภูอำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอโนนสัง
 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยางหลวงพิทยาคม
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ชุมชนนาคำไฮ
บ้านนามะเฟือง
บ้านนาเลิง
ร่มเกล้า
บ้านพร้าว
บ้านบกโนนเรียง
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
หนองบัววิทยายน
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ไทยรัฐวิทยา 81
บ้านหินลับศิลามงคล
หนองหว้าวิทยาสรรค์
หัวนาศึกษาวิทย์
บ้านดินทรายอ่อน


 บ้านทรายมูล
บ้านหนองอุ
บ้านโนนงาม
บ้านโนนสำราญสมสนุก
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ฝายหินประชารักษ์
โนนคูณวิทยา
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
วังแคนวังคูณวิทยา
เมืองใหม่วิทยา
โนนสมบูรณ์วิทยา
บ้านศรีบุญเรือง
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
หนองแกสระแก้ววิทยา
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
บ้านสำราญสุข
ดอนปอวิทยา

 บ้านหนองแวง
โคกม่วงประชาสรรค์
บ้านหนองปิง
บ้านวังมน
นิคมสงเคราะห์วิทยา
บ้านค้อ
บ้านถิ่น
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
บ้านท่าลาด
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
บ้านโคกป่ากุง


 เอกชน
 จริยานุสรณ์
พิชญบัณฑิต
Comments