จุดเน้น 15 จุดเน้น

การประเมินจุดเน้น ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินนิเทศ


แบบประเมินจุดเน้น 15 จุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
อับโหลดเมื่อว้นที่ 22 กุมภาพันธ์  2564 17.05 น.
ไฟล์ PDF   ไฟล์  Word (โปรดดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์และจัด Wording ให้ถูกต้องตามแบบ PDF ก่อนปริ้นต์)


คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ยุทธศาสตร์ 15 จุดเน้นภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต)
ระหว่างว้นที่ 12 - 13  กันยายน  2563


เตรียมประเมินจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    ตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563  ได้มีการแก้ไขเกณฑ์/ต้วชี้วัดและระดับคุณภาพในหลายจุดเน้น 
***โรงเรียนโปรดดาวน์โหลดไฟล์แบบนิเทศ ติดตามฯ และศึกษาเกณฑ์/ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพให้เข้าใจ จัดเตรียมแบบนิเทศ ติดตามฯ (พร้อมทั้งประเมินตนเอง) จำนวน 3 ชุดสำหรับกรรมการทั้ง 3 ท่าน  
***จัดเตรียมเอกสารประกอบตัวชี้วัดแต่ละจุดเน้นให้ครบถ้วน 
***ยังมีเวลาทบทวน/จัดเตรียมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์..
เป็นกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนเพื่อนักเรียนทุกคนครับ

หนังสือแจ้งเตรียมรับการประเมินจุดเน้น
แบบนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  ไฟล์PDF  ไฟล์Word  (หากเลือกใช้ไฟล์เวิร์ด ให้โหลดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์แล้วปรับรูปแบบให้แต่ละหน้าอยู่ในหน้าของตน)
คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ
แบบ ปผ.1
แบบ ปผ.2 และ แบบ ปผ.3
ปฏิทินการออกนิเทศของคณะกรรมการ
***โรงเรียนใดที่ไม่ปรากฎวัน/ช่วงเวลาออกนิเทศของคณะกรรมการ ให้ประสาน/สอบถามข้อมูลกับทางคณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ออกโรงเรียนนั้นๆ ครับ

ตัวอย่างคำอธิบายจุดเน้นที่  1
 

รายงานจุด

ภาคผนวก 1, 2, 3,
รายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 จุดเน้น
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 1/2562)
เนื้อหา 
              บทวิเคราะห์
ภาคผนวก 1, 2, 3


ให้โรงเรียนปรินต์เแบบนิเทศ ติดตามฯ  จุดเน้น  พร้อมประเมินตนเอง  ตรวจเช็คเอกสารที่อ้างอิง      จัดทำรูปเล่มให้กรรมการในวันประเมินนะครับ
ผลการประเมินภาษาอังกฤษ เดือนมิถุนายน  2562 ใช้ประกอบการประเมินจุดเน้นที่ 6
กรอกรายงานนิเทศ ติดตาม จุดเน้น  
กรอกผลจุดเน้นที่  4 รายงานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ปฏิทินการออกนิเทศ
หนังสือแจ้ง
คำสั่ง มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการชุดที่ 14 และ 15 นะครับ แก้ไขเมื่อ  15 สิงหาคม  2562
แบบนิเทศ ติดตามฯ จุดเน้น 
มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อความในจุดเน้นที่ 14  และจุดเน้นที่  15  ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562
มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดตัวชี้วัดในจุดเน้นที่ 6 และจุดเน้นที่ 13 ตามมติการประชุมของ ก.ต.ป.น. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
แบบนิเทศ ติดตาม ไฟล์เวิร์ดส์ 
(ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ก่อนและจัดแบบให้แต่ละจุดเน้นอยู่ในหน้าเดียว)

งานจุดเน้น ปีการศึกษา 2562

อย่าลืม  :   1. ประเมินตนเอง (สิ่งใดทำแล้ว  สิ่งใดยังไม่ได้ทำ)
                  2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเน้น
                  3. ดำเนินการแต่ละจุดเน้นให้บรรลุผล
 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ  จะออกประเมิน-ติดตามช่วงเดือนสิงหาคม นี้
แนวทางการพัฒนาปีการศึกษา 2562
1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ยังคงดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ  ทั้ง 15  จุดเน้น  ในจุดเน้นที่ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีเด่น  ให้รักษาระดับคุณภาพ  จุดเน้นที่ได้รับการประเมินระดับดีมาก และดี  ให้พัฒนาขึ้นตามลำดับ
2.  ในจุดเน้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 เช่นจุดเน้นที่ 15  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา หรือ Active Learning  อย่างมีคุณภาพ  จุดเน้นที่  1  นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณเป็น  จุดเน้นที่  6  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ควรเร่งพัฒนาคุณภาพให้มีผลการดำเนินงานเด่นชัดต่อไป


คำนำ, สารบัญ

ผลการประเมินตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 
มีจำนวนโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินจุดเน้นในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา จำนวน 200 โรงเรียน สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
ผลการประเมินจุดเน้นจำแนกเป็นรายโรงเรียน ทั้ง 15 จุดเน้น โรงเรียนที่ได้คุณภาพระดับดีเด่น จำนวน 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71  เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1  จำนวน  32 โรงเรียน คิดเป็นร้อย 15.72  ระดับคุณภาพ  ดีมาก จำนวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25 และระดับคุณภาพ ดี จำนวน  6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3  ระดับคุณภาพ  พอใช้  จำนวน  2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1  
ผลการประเมินจุดเน้นจำแนกเป็นรายจุดเน้น พบว่า คุณภาพระดับดีเด่น จำนวน  10 จุดเน้น เรียงตาม คะแนนร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ  จุดเน้นที่  14  โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด  คิดเป็นร้อนละ  97.63  จุดเน้นที่  11  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.95  จุดเน้นที่ 2  นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ทั้ง 4 ด้าน  คิดเป็นร้อยละ 96.88  จุดเน้นที่  10  การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.63  จุดเน้นที่  3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  95.13  จุดเน้นที่ 7  การประกันโอกาสทางการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ  95.00   จุดเน้นที่  9  โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  94.5  จุดเน้นที่  5  การใช้ DLIT และ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน   คิดเป็นร้อยละ  94.00  จุดเน้นที่  13  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีมีคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ  93.13  จุดเน้นที่  8  โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ  91.13  สำหรับจุดเน้นที่ได้ระดับคุณภาพดีมาก มีจำนวน  4 จุดเน้น เรียงตามคะแนนร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ  จุดเน้นที่  4  นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิดเป็นร้อยละ  89.63  จุดเน้นที่  12  โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ  85.83  จุดเน้นที่  15  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา หรือ Active Learning  อย่างมีคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ  84.25 จุดเน้นที่  1  นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณเป็น  คิดเป็นร้อยละ  82.93  สำหรับจุดเน้นที่ได้ระดับคุณภาพดี มีจำนวน  1 จุดเน้น คือ  จุดเน้นที่  6  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  คิดเป็นร้อยละ  72.63Comments