จุดเน้น 15 จุดเน้น

ให้โรงเรียนปรินต์เแบบนิเทศ ติดตามฯ  จุดเน้น  พร้อมประเมินตนเอง  ตรวจเช็คเอกสารที่อ้างอิง      จัดทำรูปเล่มให้กรรมการในวันประเมินนะครับ
กรอกรายงานนิเทศ ติดตาม จุดเน้น  
คำสั่ง มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการชุดที่ 14 และ 15 นะครับ แก้ไขเมื่อ  15 สิงหาคม  2562
มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อความในจุดเน้นที่ 14  และจุดเน้นที่  15  ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562
มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดตัวชี้วัดในจุดเน้นที่ 6 และจุดเน้นที่ 13 ตามมติการประชุมของ ก.ต.ป.น. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
แบบนิเทศ ติดตาม ไฟล์เวิร์ด 
(ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ก่อนและจัดแบบให้แต่ละจุดเน้นอยู่ในหน้าเดียว)

งานจุดเน้น ปีการศึกษา 2562

อย่าลืม  :   1. ประเมินตนเอง (สิ่งใดทำแล้ว  สิ่งใดยังไม่ได้ทำ)
                  2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเน้น
                  3. ดำเนินการแต่ละจุดเน้นให้บรรลุผล
 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ  จะออกประเมิน-ติดตามช่วงเดือนสิงหาคม นี้
แนวทางการพัฒนาปีการศึกษา 2562
1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ยังคงดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ  ทั้ง 15  จุดเน้น  ในจุดเน้นที่ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีเด่น  ให้รักษาระดับคุณภาพ  จุดเน้นที่ได้รับการประเมินระดับดีมาก และดี  ให้พัฒนาขึ้นตามลำดับ
2.  ในจุดเน้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 เช่นจุดเน้นที่ 15  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา หรือ Active Learning  อย่างมีคุณภาพ  จุดเน้นที่  1  นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณเป็น  จุดเน้นที่  6  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ควรเร่งพัฒนาคุณภาพให้มีผลการดำเนินงานเด่นชัดต่อไป


คำนำ, สารบัญ

ผลการประเมินตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 
มีจำนวนโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินจุดเน้นในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา จำนวน 200 โรงเรียน สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
ผลการประเมินจุดเน้นจำแนกเป็นรายโรงเรียน ทั้ง 15 จุดเน้น โรงเรียนที่ได้คุณภาพระดับดีเด่น จำนวน 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71  เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1  จำนวน  32 โรงเรียน คิดเป็นร้อย 15.72  ระดับคุณภาพ  ดีมาก จำนวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25 และระดับคุณภาพ ดี จำนวน  6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3  ระดับคุณภาพ  พอใช้  จำนวน  2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1  
ผลการประเมินจุดเน้นจำแนกเป็นรายจุดเน้น พบว่า คุณภาพระดับดีเด่น จำนวน  10 จุดเน้น เรียงตาม คะแนนร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ  จุดเน้นที่  14  โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด  คิดเป็นร้อนละ  97.63  จุดเน้นที่  11  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.95  จุดเน้นที่ 2  นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ทั้ง 4 ด้าน  คิดเป็นร้อยละ 96.88  จุดเน้นที่  10  การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.63  จุดเน้นที่  3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  95.13  จุดเน้นที่ 7  การประกันโอกาสทางการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ  95.00   จุดเน้นที่  9  โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  94.5  จุดเน้นที่  5  การใช้ DLIT และ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน   คิดเป็นร้อยละ  94.00  จุดเน้นที่  13  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีมีคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ  93.13  จุดเน้นที่  8  โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ  91.13  สำหรับจุดเน้นที่ได้ระดับคุณภาพดีมาก มีจำนวน  4 จุดเน้น เรียงตามคะแนนร้อยละจากมากไปหาน้อย คือ  จุดเน้นที่  4  นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิดเป็นร้อยละ  89.63  จุดเน้นที่  12  โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ  85.83  จุดเน้นที่  15  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา หรือ Active Learning  อย่างมีคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ  84.25 จุดเน้นที่  1  นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณเป็น  คิดเป็นร้อยละ  82.93  สำหรับจุดเน้นที่ได้ระดับคุณภาพดี มีจำนวน  1 จุดเน้น คือ  จุดเน้นที่  6  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  คิดเป็นร้อยละ  72.63Comments